MicroTallersTAC

- - - - - Cerca en aquest lloc web:

E-portfolio

external image 3526550809_7777314a1a.jpg"L'aprenentatge és un simple apèndix de nosaltres mateixos;
on siga que estiguem, està també el nostre aprenentatge."
William Shakespeare


El portafolis ens ajuda a fer conscient i tangible
aquest aprenentatge al llarg de la vida


Una definició...


Genèrica... “Instrument que té com a objectiu comú la selecció de mostres de treballs o evidències de consecució d’objectius personals que, ordenats i presentats d’una determinada manera, compleixen la funció de potenciar la reflexió sobre cadascuna de les pràctiques” (Barberà, 2005)Extret de la presentació "Portafoli de l'alumne" de Núria Alart - http://www.slideshare.net/nalart


A l'educació... "Un portafolio es una selecció deliberada dels treballs de l'alumnes que ens explica la història dels seus esforços, el seu progrès o els seus èxits. Ha d'incloure la participació de l'alumne en la selecció del seu contingut, els criteris de la selecció i les pautes per a jutjar els seus mèrits, així com les evidències del seu procés de reflexió" (Arter, 1990)

"Entenem el portfolio com un sistema d'avaluació integrat en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Consisteix en una selecció d'evidències / mostres (que formen un dossiers, una carpeta) que ha de recollir i aportar l'estudiant al llarg d'un període de temps determinat i que respon a un objectiu concret.Aquestes evidències (certificats acreditatius, fragments de pel lícules, entrevistes, activitats acadèmiques, apunts, treballs d'assignatures, entre d'altres) que reben el nom d'artefactes, permeten a l'alumne demostrar que està aprenent, al mateix temps que possibiliten al professor un seguiment del progrés d'aquest aprenentatge.Les evidències s'han d'acompanyar d'una justificació i una reflexió de l'estudiant, en que posi de manifest la relació entre l'evidència i l'aprenentatge. Aquestes contribucions l'ajuden a prendre consciència de què i com va aprenent, al mateix temps que li permeten regular el seu procés d'aprenentatge i d'estudi. Aquesta qualitat de reflexió constant sobre el propi aprenentatge converteix el portfolio un sistema d'avaluació coherent en el marc de l'avaluació continuada i formativa" (Coll et al., 2004).Extret del document "Portfolio electrónico: desarrollo de competencias profesionales en la red" http://www.uoc.edu/rusc/3/2/dt/esp/barbera_bautista_espasa_guasch.pdf

Necessitat de recollir, organitzar, reflexionar...

Gràficament, segons la Dra. Helen Barrett


external image balancing-catalan.jpg?height=300&width=400
Clic sobre el mapa per fer-lo gran


El portafolis de l'alumne • L'article 89 de la Llei d'educació de Catalunya estableix el "dossier personal d'aprenentatge"El Portfolio de las Lenguas e-PEL - Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos OAPEE


Fases de l'elaboració d'un e-portafolis • Aquesta llista ens pot servir de base per a la construcció d'un portafolis en diferents àmbits.


1.- Propòsit. Decidir sobre la finalitat del portafolis. Què està tractant de mostrar amb aquest portafolis? Hi ha resultats, objectius o estàndards que estan sent demostrats amb aquest portafolis? En aquest exemple, els passos 2-4 representen un procés interactiu, utilitzant un bloc per proporcionar informació sobre la formació d'estudiants sobre una base regular.

 • Professors i Estudiants: Identificar com s'organitzarà el portafolis. Serà al voltant dels resultats, objectius o estàndards que ha identificat en aquest primer pas?
 • Estudiants: Establir una pàgina inicial que servirà com a introducció al portafolis i al seu desenvolupament (vegeu el punt 6).
 • Estudiants: Crear una pàgina tipus anuncis, per usar-la com un diari reflexiu (bloc).. Crear una primera entrada per descriure el propòsit per al desenvolupament del portafolis.
 • Professors: Configurar plantilles per a treballar l'estudiant, si s'escau.

2.- Recollida / Classificació. Quins Artefactes s'inclouran al portafolis? Com es classifiquen?
 • Estudiants: crear un arxiu digital de treball. En línia, al núvol, aquests arxius es poden emmagatzemar en qualsevol lloc a Internet, sempre que cada document tingui una única direcció. Recomanem: GoogleDocs. (veure mapa a sota "Portfolios in the Cloud")
 • Estudiants: (Opcional) Utilitza una taula senzilla full de càlcul o GoogleDocs a la llista dels artefactes, i assignar (classificar) cada un dels resultats / objectiu / nivell que l'artefacte es demostrarà. Utilitzeu la taula per fer un seguiment dels artefactes que poden ser emmagatzemats en un dels molts llocs web 2.0 que es pot utilitzar per desar la feina. Vegeu, per exemple, el full de la Dra Barrett (artefactes al GoogleDocs full de càlcul).

Recomanació: Els estudiants: convertir tots els artefactes adjunts en formats compatibles-web (JPEG o PDF) perquè el lector potencial pugui llegir-lo. Emmagatzematge al núvol: Els arxius de vídeo es poden desar en un dels llocs per compartir vídeos, i utilitzar l'hipervincle o codi Inserit (embed) per incloure dins entrada del bloc. Altres llocs web gratuïts que permeten emmagatzemar documents: SlideShare , Scribd . La majoria d'aquests llocs web 2.0 utilitza una adreça de correu electrònic com a nom de connexió, així que serà fàcil de recordar.


3.- Reflexió. La reflexió és el cor i l'ànima d'un portafolis. La reflexió proporciona la raó de per què aquests artefactes representen l'assoliment d'un resultat concret, l'objectiu, competència o estàndard. Les entrades de bloc proporcionen una oportunitat per a la reflexió "en el temps" o "reflexió en acció".
 • Professors: Proporcionar als estudiants els recursos per recolzar les seves activitats de reflexió. Per a cada activitat d'aprenentatge o un artefacte, el que hauria de ser el focus dels estudiants reflexions. (Vegeu el Dr Barrett lloc de Google a la reflexió per a l'Aprenentatge )
 • Estudiants: Escriure una entrada de bloc (utilitzant el diari creat utilitzant GoogleSites tipus de pàgina Anuncis - Pas # 1) amb una reflexió sobre cada activitat d'aprenentatge o artefacte (quin és el context en què aquest artefacte va ser desenvolupat? Què va aprendre?) .
 • Estudiants: Emprar etiquetes com a sistema propi de classificació.
 • Estudiants: Afegir artefactes apropiats (a través d'hipervincles) o com un arxiu adjunt a l'entrada del diari.
Característiques de Privacitat: Els estudiants poden limitar qui pot llegir el lloc de Google a través de les Accions Més informació -> Compartir aquest lloc.


4.- Connexió / interacció i diàleg / Comentaris. Aquesta etapa constitueix una oportunitat per a la interacció i la retroalimentació sobre el treball publicat al portafolis. Aquí és on el potencial dels serveis i eines interactives de la Web 2.0 es fa evident.
 • Professors i companys: Retroalimentació com comentaris, per a proporcionar informació sobre el treball publicat al portfolis / entrada de bloc. Les directrius han de ser destinades a facilitar que la retroalimentació sigui més eficaç.
 • Proporcionar per part dels docents exemples per als diferents nivells de progrés i facilitar una matriu de valoració per a l'avaluació (rúbrica). Exemples i generador de rúbriques
 • Els estudiants han de tenir l'opció d'actualitzar el treball, basat en la retroalimentació i la categoria.
Repetiu els passos 3-4 per a cada activitat d'aprenentatge o artefacte.


5.- Sumativa - Reflexió / Selecció / Avaluació. Al final d'un curs (o programa), els estudiants que escriguin una reflexió mirant cap enrere en el curs (o programa) i proporcionin un meta-anàlisi de l'experiència d'aprenentatge tal com es representa en les reflexions emmagatzemats en el blog / entrades de diari.
 • Estudiants: Revisar el blog / diari per a aquesta categoria, i escriure una última "reflexió retrospectiva" sobre l'aprenentatge representat en els artefactes, la selecció d'un o dos exemples que millor representin els èxits. Aquesta autoavaluació ha de ser la primera part d'una pàgina creada a GoogleSites.
 • Estudiants: Preparar una pàgina GoogleSites per a cada resultat, objectiu o estàndard, i enllaçar a les millors "entrades al bloc", una reflexió per escrit en cada pàgina (per resultats / objectiu / nivell) que també ha de tenir l'artefacte connectat o vinculat.
 • Mestre: Proporcionar informació i / o avaluació de la selecció dels treballs i raó de ser, utilitzant una matriu de valoració (rúbrica).


6.- Presentació / Publicació. Decidir quina part del portafolis es farà pública.
 • Estudiant: crear un conjunt de pàgines que posen de relleu els millors components del portafolis, amb enllaços a entrades específiques en el bloc. Afegir les proves (a través de hipervincles a les entrades de bloc o artefactes) a la sub-pàgines associades.
 • Estudiants: Crear una pàgina d'introducció, que ha d'incloure un resum del portafolis. Serveix com una "carta al lector" i proporciona una explicació dels objectius generals del portafolis. Oferir enllaços a altres pàgines desenvolupades. Introducció, punt d'entrada inicial del portafolis.
 • Estudiants: Crear una pàgina amb les Metes d'Aprenentatge (reflexió en el temps futur).
 • Mestre: Quan s'usa per a l'avaluació sumativa, presentarà l'avaluació final del portafolis (avaluada mitjançant una matriu de valoració analítica quantitativa o una matriu de valoració holística).
Font: Dra Helen Barrett - http://sites.helenbarrett.net/portfolio/


external image DigitalArchive4Life3.jpg?height=268&width=400
Complement al mapa inicial. Clic per fer gran
Creating ePortfolios with Web 2.0 Tools http://electronicportfolios.org/web20portfolios.html

Conceptes clau


Com documentar les evidències?

Us mostrem uns exemples de com documentar un portafoli.


Exemple 1


Evidències: “L'ús del correu electrònic, xat, el fòrum de l'assignatura per comunicar-me amb la professora i la resta de companys de l'assignatura, també amb la realització de l'activitat Ús de l'Skype com a eina de comunicació m'aa permès desenvolupar la competència de l'assignatura: Posar en pràctica diferents estratègies d'ús d'eines i serveis relacionats amb la comunicació auditiva síncrona i asíncrona, textual, visual i audiovisual”.


Reflexió: “He pogut comprovar que l'Skype des del punt de vista comunicatiu te varies possibilitats: converses auditives sincròniques, comunicació textual sincrònica i asincrònica. Aquestes possibilitats han enriquit el nivell de comunicació entre les diferents components del grup. Com a eina educativa obre portes al món: treballar amb altres escoles sigui quina sigui la distància és possible amb l'Skype. Hem pogut descobrir projectes en xarxa que es treballen amb aquest format com per exemple: la vuelta al mundo en 80 dias.


Exemple 2


La Silvia Tolisano ens exposa en un vídeo com treballar l'Skype amb els alumnes on explica de manera clara les possibilitats d'aquest programa:
• Videoconferències amb altres alumnes de diferents parts del món.
• Videoconferències amb experts en temes diversos, visites d'autor...
• Narració de contes
• Experiències de connexions. ...”


Evidències: Les següents lectures i activitat m'han permès desenvolupar la competència de l'assignatura: Capacitat de percebre el canvi de rol i acció docent que comporta els processos d'ensenyament i aprenentatge amb les TIC.

• Lectura de l'article “Les TIC a l'educació infantil” http://www.agapea.com/libros/Les-TIC-a-leducacio-infantil-isbn-849788549X- i.htm) i comentari crític del tema. Ho he publicat en el meu bloc.
• Elaboració del mapa conceptual : Canvi del rol docent amb la introducció de les TIC com a eina d'aprentatge. En base a les lectures proposades. Veure: http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1208766511359_2093732611_7041/VictoriaS ole_rol_docent.cmap


Reflexió: "Les lectures m’han semblat molt aclaridores sobre diferents conceptes més teòrics que vam veure la setmana passada al curs. Jo personalment, és el que necessitava : veure algun exemple concret i el de l’escola d’adults m’ha ajudat molt a situar aquesta metodologia d’avaluació i de construcció del coneixement dels nostres alumnes. Jo treballo a formació d’adults des de fa 22 anys, i com a tots els nivells educatius, les coses han canviat molt (...). Una altra idea que he extret de les lectures i que personalment em sembla molt important, és l’ús (...)"


Avaluació alternativa a través del portafolis.

L´avaluació del portafoli està basada amb la negociació i l’intercanvi comunicatiu entre el professor i l’estudiant durant el desenvolupament del portafoli.

L’estudiant té un paper actiu en el procés avaluatiu, ha de ser conscient del seu progrés en l’aprenentatge, identificant quins aspectes domina i quins necessita millorar.

El portafoli és una forma de recopilar la informació que demostra els coneixements, habilitats i els èxits i mancances dels estudiants: com pensen, com qüestionen, analitzen, sintetitzen, produeixen o creen i com interactuen (intel·lectual, emocional i social) amb altres; és a dir, permet identificar els aprenentatges de conceptes, procediments i actituds dels estudiants.

Font: Document elaborat per Teia Baus [mbaus@xtec.cat]- document


Rúbrica

"Una Matriu de valoració (Rúbrica - Rubric en anglès [1]) facilita la qualificació de l'acompliment de l'estudiant en les àrees del currículum (matèries o temes) que són complexes, imprecises i subjectives. Aquesta Matriu podria explicar-se com un llistat del conjunt de criteris específics i fonamentals que permeten valorar l'aprenentatge, els coneixements i / o les competències, assolits per l'estudiant en un treball o matèria particular."Definició extreta de http://www.eduteka.org/MatrizValoracion.php3 on es defineix el concepte i la finalitat de les rúbriques. Consulteu l'article complet.
Via: http://competentes.wordpress.com/evaluacion/.
Exemple de rúbrica d'avaluació d'un portafoli (cliqueu a sobre per anar al full original)


external image rubricaGdocs-img.png


Exemple facilitat per Teia Baus [mbaus@xtec.cat]

Llocs amb models i generadors de rúbriques
Idees
Alguns exemples d'e-portafolis d'alumnes


A partir de plantilles de la Galeria de Google Sites (en anglès)

Les 3 següents trobades al blog de Celestino Arteta:

Presentació que recull el resum del contingut d'un e-portafolis d'alumne:Tendències
El portafolis docent

 • Document: "El portafoli en la formació del professorat: un instrument al servei de la reflexió en i sobre la pràctica docent". Olga Esteve, Lucrecia Keim, Zinka Carandell.
 • Visualitzar


Uns exemples...


-Inicialment podem agafar el model de la Dra Helen Barrett: http://sites.helenbarrett.net/portfolio-Un altre exemple: http://sites.google.com/site/portfolidocentsrd/
-I una plantilla: https://sites.google.com/site/portfolioprofe/

El portafolis de Departament Didàctic - Matèria


Un parell d'exemples del que poden ser l'inici o una part d'un e-portafolis de departament o matèria ubicable a la part pública:* LA TECNOLOGIA I ELS OBJECTIUS DEL MIL·LENNI - https://latecnologiaielsodm.wikispaces.com/


Gràcies per aquestes dues aportacions de Bea Miliàn @profetecnobea - bmilian@xtec.cat

Més enllà del coneixement específic de les diverses eines de la web 2.0 per part dels professors, cal establir un mínims i unes estratègies comuns. Aquests són:


Coneixement i domini de documents i llocs compartits, per exemple Google Docs i Google Sites.


Proposta d'estructura de continguts: Document - Pluja d'idees construida pels assistents als SummerTAC 2010. A partir d'aquest document es pot elaborar un exemple d'estructura.


Més informació
external image document_edit.png PràcticaObjectiu: Iniciar la proposta d'estructura del portafolis de Departament Didàctic o de Matèria.

Dinàmica

Individualment agafeu un full en blanc (de paper o digital). Penseu , en base als exemples exposats, l'estructura que creieu ha de tenir el portafolis del vostre departament o matèria. Us pot ser útil l'ús de mapes conceptuals/mentals. (10')


 • Feu grups per matèries i expliqueu-vos entre vosaltres quines són les vostres propostes d'estructura. (15')
 • Elaboreu el mapa de l'estructura que heu consensuat i decidiu quina plataforma usareu per a fer-la efectiva. (30')
Agraïments a:

  • Teia Baus [mbaus@xtec.cat]
  • Juanmi Muñoz [juanmi.munoz@gmail.com]
  • Jordi Fortuny [jfortun1@xtec.cat]
  • Núria Alart [nalart@xtec.cat]
  • Jordi Adell [jordi@uji.es]

Per les seves valuoses aportacions.

Fitxers adjunts (12)

 • 001_treball_presencial_amb_portafolis.pdf - el 27/06/2010 10:50 per Xavier Suñé (versió 1)
  28 kb Visualització Baixa
 • 2010_01_portafoli_presentacio_publicacio_2.ppt - el 06/07/2010 0:51 per Xavier Suñé (versió 1)
  2672 kb Visualització Baixa
 • Portafoli_docent2.ppt - el 06/07/2010 0:51 per Xavier Suñé (versió 1)
  224 kb Visualització Baixa
 • Portafolis Grupal.pdf - el 27/06/2010 10:51 per Xavier Suñé (versió 1)
  116 kb Visualització Baixa
 • Projecte_grup Portafolis grupal.pdf - el 27/06/2010 10:51 per Xavier Suñé (versió 1)
  90 kb Visualització Baixa
 • guia_portafolis_docent.pdf - el 27/06/2010 10:50 per Xavier Suñé (versió 1)
  43 kb Visualització Baixa
 • porfolialumne.ppt - el 06/07/2010 0:51 per Xavier Suñé (versió 1)
  2335 kb Visualització Baixa
 • portafoli_al_ servei_ del_ professorat.pdf - el 27/06/2010 10:50 per Xavier Suñé (versió 1)
  134 kb Visualització Baixa
 • portafolis_docent_exemple_tutoria.pdf - el 27/06/2010 10:51 per Xavier Suñé (versió 1)
  123 kb Visualització Baixa
 • portfoli.pdf - el 06/07/2010 0:51 per Xavier Suñé (versió 1)
  1147 kb Visualització Baixa
 • portfolialumne.pdf - el 06/07/2010 0:52 per Xavier Suñé (versió 1)
  4508 kb Visualització Baixa
 • què_és_un_portafoli.pdf - el 23/10/2010 8:29 per Xavier Suñé (versió 1)
  74 kb Visualització Baixa